Privacyverklaring

1. Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A., statutair gevestigd te Aalsmeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 32284016;
 4. Website: de website www.royalfloraholland.com.

2. Algemeen

 1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Royal FloraHolland de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Royal FloraHolland worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Royal FloraHolland verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Royal FloraHolland heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Royal FloraHolland, een bestelling bij Royal FloraHolland te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Royal FloraHolland.
 2. Royal FloraHolland gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Royal FloraHolland heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker Royal FloraHolland om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Royal FloraHolland de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Royal FloraHolland de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
 5. Royal FloraHolland kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Royal FloraHolland die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Royal FloraHolland.

4. Doorgifte aan derden

Royal FloraHolland zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door Royal FloraHolland een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Royal FloraHolland de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. Royal FloraHolland op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

Royal FloraHolland maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat Royal FloraHolland verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Royal FloraHolland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Beveiliging

Royal FloraHolland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Royal FloraHolland.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Royal FloraHolland adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 30 juni 2012.

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.